پاسخی به mahvashghalibaf27

mahvashghalibaf27 نامی ، برام کامنت گذاشته :

سلام، حالا که مدت مذاکرات هسته‌ای تمدید شده است انشااله آقایان اجازه خواهند داد که آنهایی که وارد هستند این امر را با مهارت جلو ببرند. آنهایی که می‌گویند برد برد وجود ندارد شکمشان سیر هست. باید از کارگرها، معلمان و بقیه افراد قشر کار کن (نه حرف بزن) بپرسند که راجع به مذاکرات هسته‌ای چه فکر میکنند.

از اونجایی که احتمالا ایشان این کامنت رو به صورت انبوه برای وبلاگهای بسیاری گذاشته و محتملتر به آنها سر نخواهد زد برای گرفتن پاسخ، پاسخی کوتاه در این پست برای او می گذارم.

هرچند بنابر فرمایش جناب رئیس ، ما  - افراد بیسواد ، بزدل و غیره ای چون من حق اظهار نظر که هیچ ، حتی حق وجود هم نداریم و بهتر است برویم "به جهنم !" و به قول مشاور عالی جناب رئیس ، قشر کارکن(مثل راننده تاکسی و لبوفروش و ...) چون سوار هواپیما نشده و غذای خوب نخورده اند و به علت داشتن قرض و قوله، وقت فکر کردن به مسائلی اینچنین مهم را ندارند - اصلا حق دادن نظر درباره ی مسئله ی هسته ای را نداریم !ولی از خانم مهوش قالیباف27 سپاسگزاریم که ما را داخل آدم حساب کرده ، نظر ما را هم پرسیده اند!

من به عنوان یکی از اعضای "قشر کار کن" معتقدم : "آنهایی که وارد هستند " با این مهارت و دست فرمان دارند میروند لای باقالی ها!

و اگر آقایان بیشتر از این اجازه بدهند ، چپ کرده و سر از دیار باقی درمی آوریم!

(شاید هم به قول آن اعجوبه ی دهر و شگفتی خلقت! از دیار باقی به دیار فانی برویم !نیشخند)

و با وجود عدم شکم سیری ، اعتقاد دارم : مذاکرات برد -برد وجود ندارد ! عجیب آنکه امثال شما و "آنهایی که وارد هستند!" اعتقاد به برد طرفین دارید و گروه1+5 و علی الخصوص امریکا ، نه تنها هیچ اعتقادی به این تز شما ندارد که به شدت در پی گزینه ی برد - باخت است!وقتی برد طرف مقابل در" نیستی هستی من" است! چطورمیشود هم "هستی من محفوظ باشد " هم طرف به خواسته اش برسد! جمع نقیضین محکوم به شکست است!

 ما و شما در اصل توصیف و تفسیر کلمه(برد-برد) هم اختلاف نظر شدید داریم!

 

بانو! تحقق برد برد مورد نظر شما ، با حفظ موجودیت جمهوری اسلامی ایران ما، از نظر ما محال است!

/ 2 نظر / 9 بازدید
یوسف

سلام من هم با شما کاملا موافقم امام هم فرمود من به مذاکرات خوشبین نیستم

حضرت مهدی عج.... دلتنگتم

ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ یا امام خامنه ای ִ \ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ּ ּ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\ ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞ ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯¯ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ۞ִִ ִ ִ ִ ۞ִ۞ ִִִ ִ ִ ִ ִ ִ